American English Oromo
Hello Akkam
Good morning Akkam bulte
Good afternoon Akkam ooltan
Good evening Akkam ooltan
Yes Eeyyee
No Lakki
Please Maaloo
Thank you Galatoomaa
You are welcome Homaa miti
Excuse me Dhiifama
I’m sorry Dhiifama
How are you? Akkam jirta?
What is your name? Maqaan kee eenyu?
My name is... Maqaan koo...
Nice to meet you Walbaruu keenyatti gammadeera
Goodbye Nagaatti
Good night Halkan gaarii